Шаардык ЖАКБ маалымдайт / Городской отдел ЗАГС информирует

Менин Шаарым / Мой Город

Урматтуу жарандар!
Шаардык ЖАКБ  маалымдайт:

Кыргыз Республикасынын «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 2005-жылдын 12- апрелиндеги №60 Мыйзамынын 16-беренесинин 5-пунктуна ылайык, баланын туулгандыгы тууралуу арыз бала туулгандан бир айдан кечиктирилбестен берилүүгө тийиш.
Баланын туулгандыгы тууралуу арызды ата- энеси (ата-энесинин бири), же ата-энесинин биринин туугандары же ата-энеси ыйгарым укук берген адам, болбосо төрөт учурунда энеси төрөгөнү жаткан же бала төрөлгөн медициналык уюмдардын, же башка уюмдардын кызмат адамы тарабынан берилет.
Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө 2017-жылдын 13-апрелиндеги №58 Кодексинин 275-беренесине ылайык, жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктук органда ата-энелердин баланын төрөлг.өндүгүн каттоо мөөнөттөрүн бузуусу — эскертүүгө же 1- категориядагы айып пул салууга алып келет.
Ушул Кодекстин 27-беренесине ылайык, 1- категориядагы айып пул:
– жеке адамдар үчүн — 10 эсептик көрсөткүч (1000с),
– юридикалык жактар үчүн — 50 эсептик көрсөткүч (5000с).
Туулгандыкты каттоону бала туулгандан бир айдан кечиктирбестен жүргүзүүңөрдү суранабыз.


Уважаемые граждане!
Городской отдел ЗАГС информирует:

согласно п. 5 ст. 16 Закона «Об актах гражданского состояния» от 12 апреля 2005 года, №60, заявление о рождении ребенка должно быть подано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка.
Заявление подают родители (один из родителей) либо близкие родственники одного из родителей или иные уполномоченные родителями (одним из родителей) лица либо должностные лица медицинской организации или должностные лица иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок.
Согласно ст. 275 Кодекса КР о нарушениях от 13 апреля 2017 года, №58, с 1 января 2019 года нарушение родителями сроков регистрации рождения ребенка в уполномоченном органе в сфере регистрации актов гражданского состояния влечет предупреждение или наложение штрафа первой категории.
Согласно ст. 27 Кодекса, штраф составляет:
– для физических лиц – 10 расчетных показателей (1000с); для юридических лиц – 50 расчетных показателей (5000с).